De Polizist als Frënd vun de Kanner

E Nomëttig fir déi Kleng aus dem Précoce an der Spillschoul, organiséiert voan der Weeltzer Police

Fréides den 8. März 2002

 

E puer Biller vun deem Dag ...

(Fir d´Foto méi grouss ze gesinn, einfach drop klicken)

(*) (*) (*) (*) (*)
  (*)      
(*) Foto Claude Windeshausen

zréck op d'Haaptsäit