Et ass 5 vir 12 - Musical Theater fir Grouss a Kleng

Fir d´Foto méi grouss ze gesinn, einfach drop klicken ...

01_AUER.JPG
01_AUER.JPG
02_ELEMENTER.JPG
02_ELEMENTER.JPG
03_DEIREN.JPG
03_DEIREN.JPG
04_KANNER.JPG
04_KANNER.JPG
05_ELTEREN.JPG
05_ELTEREN.JPG
06_ELTEREN.JPG
06_ELTEREN.JPG
07_PanikTV.JPG
07_PanikTV.JPG
08_MINISTER.JPG
08_MINISTER.JPG
09_SCHLUSSLIDD.JPG
09_SCHLUSSLIDD.JPG
10_SCHLUSSLIDD.JPG
10_SCHLUSSLIDD.JPG
11_EMILE+MUSIKER.JPG
11_EMILE+MUSIKER.JPG
12_ALL.JPG
12_ALL.JPG

E Märchen aus dem Däitschen iwwersat vum Raym Hoffmann

Musik an Texter geschriwwe vum Jean-Paul Majerus

Et ass 5 vir 12 !

Sou heescht de Musical-Theater, dee vun de Kanner aus dem 3. - 6. Schouljoer aus der Weeltzer Primärschoul opgefouert gëtt.

Et ass 5 vir 12 ... also héich Zäit, dass mer un eis Natur denken an eis fir eng propper Emwelt asetzen. Mat dësem Musical-Theater ginn d´Festivitéiten zum Offallprojet ënnert dem Motto "Alles Dreck, oder ?" (eng Initiativ vun der Elterevereenigung Woltz a vum Léierpersonal) ofgeschloss.

Inszenéiereung : Mim Pütz-Weisgerber a Jean-Paul Majerus

Décor : Mim Esch-Hofferlin

Kostümer : Jeannine Mailliet a Viviane Patz

Orchester : Claude Windeshausen a Jean-Paul Majerus

Bühn, Schmink, Rido : Christiane Cerqueira-Schmit, Betty Keilen-Spogen a Claudine Schweig-Pletgen

 

Méi iwwer den Offallprojet

 

D´Beschreiwung vum Offallprojet ...

D´Offallfest den 23. Mee 2003 ...

Artikelen aus der Press ...

 

zréck op d'Haaptsäit